Vedtægter

VEDTÆGTER

for Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP)


Foreningens stiftelse, navn og hjemsted:

§ l.

Foreningen er stiftet den 6. november 1999.

Foreningens navn er Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP). Foreningen er hjemmehørende i København.

Foreningen er paraplyorganisation for foreninger, selskaber eller andre sammenslutninger, der arbejder med psykoanalytiske og analytiske psykoterapier, herefter kaldet medlemsforeninger.

Foreningens formål:

§ 2.

Fællesforeningens formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelse og videreudvikling af psykoanalytiske og analytiske psykoterapier.  Dette opnås ved at:

-fremme forskning

-styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor psykoanalytiske og analytiske psykoterapier 

-afholde offentlige møder og kurser

-etablere kvalificerede uddannelser og efteruddannelser


Medlemskab af foreningen:

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan optages foreninger, selskaber eller andre sammenslutninger, som kan arbejde for foreningens formål og acceptere dens vedtægter.

Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen. Hvis særlige grunde taler derfor, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise optagelsen. En sådan afvisning skal forelægges på førstkommende delegeretmøde til endelig godkendelse.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med 3 måneders varsel.

Bestyrelsen drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller økonomisk udbytte af nogen art.

Delegeretmødet fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingentets størrelse.

Delegeretmødet kan med 2/3 flertal blandt de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet eller som handler til skade for foreningen.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre.


Delegeretmødet:

§ 4.

Delegeretmødet er foreningens højeste myndighed og består af delegerede udpeget af medlemmerne i medlemsforeningerne.

Medlemsforeningerne udpeger hver 2 delegerede blandt dens egne medlemmer.

Alene de delegerede har tale- og stemmeret på delegeretmødet. Delegeretmødet kan dog beslutte at mødet er åbent for andre deltagere, der er medlem af paraplyorganisationens medlemsforeninger.

Stemmeberettiget på delegeretmødet er delegerede, hvis forenings, selskabs, eller sammenslutnings kontingent er betalt senest 3 uger før delegeretmødet afholdes.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på delegeretmødet træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter - ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Afstemninger gøres skriftlige, blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

Der føres protokol over de på delegeretmødet vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 5.

Ordinært delegeretmøde, der afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 6 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent .

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før delegeretmødet afholdes.


§ 6.

Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til delegeretmøde


Bestyrelsen:

§ 7.

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem delegeretmøderne.

Bestyrelsen består af 1 repræsentant for hver medlemsforening.

Hver medlemsforening udpeger selv blandt sine to delegerede, hvem der skal være bestyrelsesrepræsentant. Den anden delegerede er medlemsforeningens suppleant for bestyrelsesrepræsentanten.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 1 år.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand og en kasserer.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, dog mindst 1 gang i henholdsvis 1. og 2. halvår. Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det skal der afholdes bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. Hvis dette ikke kan lade sig gøre kræves kvalificeret flertal på 2/3 dele af bestyrelsen.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra bestyrelsen og godkendelse af delegeretmødet.

Beslutninger om indstilling til delegeretmødet om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med min.2/3-dels flertal.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af formand og referent.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


§ 9.

Bestyrelsen påser,

at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet.

at foreningen drives i overensstemmelse med de på delegeretmødet vedtagne budgetter, samt

at der nedsættes arbejdsgrupper, der kan arrangere faglige aktiviteter, herunder konferencer, seminarer, undervisning m.m. i overensstemmelse med delegeretmødets beslutninger.

§ 10.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørselsudgifter m.v., kan dog godtgøres.


Tegningsregler:

§ 11.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, der forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningens formue:

§ 12.

For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Foreningens formue skal til enhver tid være placeret i foreningens navn i anerkendt pengeinstitut. Delegeretmøde kan træffe beslutning om at investere formuen i værdipapirer.

§ 13.

Foreningen kan både ansætte fremmed, lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende køb, salg, leje, lån m.v.


Regnskab:

§ 14.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår går fra 6. november 1999 til 31.december 2000.

Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. marts. Det reviderede regnskab fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på det første ordinære eller ekstraordinære delegeretmøde efter regnskabets aflæggelse.

Vedtægtsændringer:

§ 15.

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende delegeretmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Opløsning:

§ 16.

Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på 2 på hinanden følgende delegeretmøder, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst l4 dages mellemrum.


§ 17.

Opløses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden almennyttig forening/fond, som arbejder udfra et formål, der stemmer overens med Fællesforeningens eller er nært beslægtet hermed.

Hvis en sådan forening/fond ikke findes, og det besluttes at opløse Fællesforeningen, skal dennes formue uddeles til almennyttige formål.

§ 18.

Som vedtaget første gang på delegeretmøde den 10. januar 2000,

ændret på delegeretmøde den 16.december og igen 30. december 2000,

ændret på delegeretmøde den 24. september 2001 og igen 24. november 2001.

Ændret på delegeretmøde d. 28. juni 2011.

Ændret på delegeretmøde d. 26. april 2017.

Ændret på delegeretmøde d. 11. maj 2018.